Döner KING Kebab – SIEĆ BARÓW Z NAJLEPSZYM KEBABEM NA POMORZU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności wraz z zasadami wykorzystywania plików cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej w skrócie „RODO”.

Polityka prywatności – cel jej istnienia
Polityka prywatności ma na celu uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Administratora.

Administrator – kim jest?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Doner King Andrzej Burczyk
ul. Kościelna 30
83-210 Zblewo
NIP: 592-135-50-48

Po co zbieramy Państwa dane? Cele i podstawy prawne

W zależności od kontekstu pozyskania Państwa danych, mogą one być przetwarzane w celach:
Realizacji umowy – w tym kontaktowania się w sprawach związanych z jej poprawnym wykonaniem na podstawie zawartej umowy – art. 6, ust. 1 lit. B RODO – przez okres na jaki została zawarta umowa;
Realizacji obowiązków podatkowych – wynikających z obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej oraz innych przepisów podatkowych (podatek dochodowy) – art. 6, ust.1, lit. C RODO – przez okres 5 lat, liczonego od końca roku podatkowego w którym obowiązek powstał;
Realizacji obowiązków rachunkowych – wynikających z obowiązujących przepisów o rachunkowości – art. 6, ust. 1, lit. C – przez okres 5 lat, liczonego od końca roku podatkowego w którym obowiązek powstał;
Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy – prowadząc proces windykacji – art. 6, ust.1, lit. C – do czasu spłaty zobowiązań, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty wymagalności zadłużenia na ścieżce polubownej lub 6 lat dla danych związanych z dochodzeniem roszczeń stwierdzonych wyrokiem sądu;
Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy w celu ustalenia, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – art. 6, ust. 1, lit. F RODO – 3 lata w zakresie roszczeń z działalności gospodarczej;
Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy – prowadząc proces obsługi reklamacji– art. 6, ust. 1, lit. F RODO – przez okres 2 lat liczonego od momentu rozpatrzenia reklamacji;
W celu obsługi korespondencji w tym możliwości kontaktowania się z Państwem – jako prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy– art. 6, ust. 1, lit. F RODO – dane będą przetwarzane minimum przez okres prowadzonej korespondencji, maksymalnie do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu;
Zapewniania ochrony osób i mienia w lokalach gastronomicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy – art., 6, ust. 1 lit. F RODO – przez okres nie dłuższy niż 3. miesiące.
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

W zależności od celu pozyskania Państwa danych, mogą zostać one przekazane:
Do organów administracji skarbowej, organów administracji publicznej oraz innych organów państwowych, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa;
Operatorom pocztowym, przewoźnikom oraz firmom kurierskim;
Na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, dane mogą być przekazane do podmiotów trzecich dostarczających usługi takie jak: wsparcie informatyczne czy usługi hostingowe; serwis systemu monitoringu wizyjnego.
Państwa dane mogą zostać przekazane również do kancelarii prawnych oraz podatkowych.
Jakie prawa przysługują Państwu z związku z przekazaniem swoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają Państwo prawo do:
Dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) – mogą Państwo wystąpić do Administratora danych osobowych z pytaniem czy Państwa dane są przez niego przetwarzane.
Otrzymania kopii swoich danych osobowych (art. 15, ust. 3 RODO) – mogą Państwo wystąpić do Administratora danych osobowych z wnioskiem o wydanie kopii przetwarzanych przez niego Państwa danych osobowych;
Sprostowania swoich danych (art. 16 RODO) – mają Państwo prawo wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem skorygowania nieprawidłowości w zakresie przetwarzanych przez niego Państwa danych osobowych;
Usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – mogą Państwo wystąpić do Administratora z żądaniem usunięcia Państwa danych osobowych, o ile Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, bądź dane już nie są niezbędne do celów przetwarzania;
Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Przeniesienia danych (art. 20 RODO) – mają Państwo prawo wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem udostepnienia Państwa kopii danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do maszynowego odczytu oraz żądania przesłania innemu Administratorowi tychże danych, o ile dane te przetwarzane są na podstawie zgody osoby l, której dane dotyczą lub na podstawie umowy oraz jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany;
Zgłoszenia sprzeciwu (art. 21 RODO) – mają Państwo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją, w tym profilowania. Na tej podstawie Administrator dokonuje analizy istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania. Następnie dokonuje porównania z argumentacją wnioskodawcy i formułuje odpowiedź. Jeśli z analizy wyniknie, iż interesy osoby, której dane dotyczą będą ważniejsze od interesów administratora, ten będzie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tych celach.
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, wykorzystując poniższe dane oraz poinformować go o rodzaju i zakresie żądania.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych osobowych?

W celu skontaktowania się z Administratorem zachęcamy do skorzystania z poczty elektronicznej e-mail biuro@donerkingkebab.pl

lub poczty tradycyjnej:

Doner King Andrzej Burczyk
ul. Kościelna 30
83-210 Zblewo

Jak mogą Państwo wnieść skargę do urzędu nadzorczego?

Skargę do urzędu nadzorczego mogą Państwo wnieść kontaktując się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Co to są logi serwera i co one zawierają?

Korzystanie z naszej strony internetowej www.donerkingkebab.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera na którym zlokalizowana jest nasza strona. Każde zapytanie odnotowywane jest w logach serwera. Logi zawierają m.in. adres IP osoby wchodzącej na stronę, datę oraz czas serwera, a także informację o używanej przez Państwa przeglądarce oraz systemie operacyjnym. Dane zapisane nie są przez nas wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji czy profilowania.

Automatyzacja przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Co są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane przez przeglądarkę internetową. Dzięki plikom cookie strony wiedzą, że jesteś zalogowany, pamiętają Państwa ustawienia i udostępniają Państwu treści dotyczące danego miejsca.
Strona www.donerkingkebab.pl wykorzystuje pliki cookies jedynie w celu monitorowania ruchu na niej oraz umożliwienia integracji z portalami społecznościowymi. Na stronie internetowej znajduje się odnośnik do naszego profilu na portalu Facebook. W przypadku kliknięcia na ikonę Facebook, a następnie po przejściu na w/w stronę zaczną Państwo podlegać regulacjom stosowanym przez Facebook Inc.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć pliki cookies dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły znajdą Państwo na stronach producentów oprogramowania. Poniżej zamieszczamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek:

Microsoft Edge
Chrome
Firefox
Opera
Safari (iOS)